INDUSTRY REGULATIONS

BS 8887-1:2006Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE).

Filtermist is helping the manufacturing industry maintain high indoor air quality and optimum productivity levels

Manufacturing and engineering industries have traditionally had a reputation for being inherently ‘dirty’, primarily due to the fact that pollutants are a natural by-product of the processes involved. Operations including grinding, cutting, milling, turning and parts washing can all create oil mist, steam or fume.

Whilst larger particles such as dust enter the nose and mouth, finer particles such as oil mist and oil smoke pass through human ‘filters’ and travel into the respiratory system and/or the bloodstream. And, with particles from some modern machines tending to be smaller than those previously generated – the risk of health issues to workers can be increased due to traditional filters being unable to cope with these submicron particles.

In fact, the World Health Organisation (WHO) reports that over 65 million people currently suffer from chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with 3 million dying from it each year, making it the third leading cause of death worldwide.

Exposure to hazardous airborne particles can be significantly reduced by using an effective extraction system.

General Engineering and Manufacturing Applications

All Applications
Havacılık Endüstrisi Kuralları

BS 8887-1:2006Üretim için tasarlama, montaj, demontaj ve parça ömrü (MADE)

Filtermist, imalat sanayinin, yüksek iç ortam hava kalitesini ve optimum verimlilik seviyelerini korumasına yardımcı olmaktadır.

Genel mühendislik ve imalat, esasen kirli maddelerin ilgili işlemlerin doğal bir yan ürünü olması nedeniyle, doğası gereği 'kirli' olma konusunda kötü şöhrete sahiptir. Taşlama, kesme, frezeleme, tornalama ve parça yıkama dahil işlemlerin tümü yağ buharı, buhar veya duman oluşturabilir.

Toz gibi daha büyük parçacıklar burun ve ağıza girerken, yağ buharı ve yağ dumanı gibi daha ince parçacıklar insanın doğal 'filtrelerinden' geçer ve solunum sistemine ve/veya kan dolaşımına girer. Günümüzün modern makinelerden ortama çıkan parçacıkların daha önce çıkanlardan daha küçük olma eğiliminde olduğu düşünüldüğünde, geleneksel filtrelerin bu mikroskobik parçacıklarla baş edememesi nedeniyle işçi sağlığı sorunları artabilir.

Aslında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şu anda 65 milyondan fazla insanın kronik obstrüktif akciğer hastalığından (KOAH) muzdarip olduğunu ve bu hastalıktan her yıl 3 milyon insanın öldüğünü ve bu nedenle de hastalığın, dünyada ölüm nedeni sıralamasında üçüncü olduğunu bildirmektedir.

Havadaki tehlikeli partiküllere maruz kalınması, etkili bir emiş sistemi kullanılarak, önemli ölçüde azaltılabilir.

Genel Mühendislik ve İmalat Vaka Çalışmaları